Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy SILWEAR, dostępny pod adresem internetowym www.silwear.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Mastalerz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SILWEAR” Katarzyna Mastalerz z siedzibą w Poznaniu (60-114) przy ul. Obrzańskiej 14, NIP 7792510423, REGON 384688450.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i dla innych kupujących (bez względu na formę prawną), w tym Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 2. Sprzedawca – Katarzyna Mastalerz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SILWEAR” Katarzyna Mastalerz z siedzibą w Poznaniu (60-114) przy ul. Obrzańskiej 14, NIP 7792510423, REGON 384688450. 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.silwear.pl 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SILWEAR” Katarzyna Mastalerz z siedzibą w Poznaniu (60-114) przy ul. Obrzańskiej 14 1. Adres e-mail Sprzedawcy: silwearclothing@gmail.com 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 48 790 759 789 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 71 1140 2004 0000 3602 7933 4153 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 16.00. 

§ 4 Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu. 

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich. 

3. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień. 

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego; 

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw, 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego. 

6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Produktu. W przypadku braku dostępności zamówionego Produktu, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.

§ 5 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki email oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. 

2. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):

a) Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja; b) Netscape 7.0 lub wyższa wersja; c) Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, d) Google Chrome, e) Safari, f) Opera.

§ 6 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 7 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”; 

3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury/paragonu, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

4. kliknąć przycisk “Zamawiam” i przycisk “Zamawiam i płacę”, 

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska DPD 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
a. Przelewem na rachunek bankowy 

b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego; 

c. Karta podarunkowa Klikając przycisk ”Zamawiam”, Klient potwierdza, że karta należy do niego lub że jest prawowitym posiadaczem karty podarunkowej.

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

b. płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na poniższy rachunek bankowy: mBank 71 1140 2004 0000 3602 7933 4153 W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia. 

4. W przypadku wybrania opcji płatności Za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. 

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 

6. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, 

b. płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia dokonania płatności za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego; 

c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a. wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Produkt oraz za koszty dostawy;  b. dostępności Towaru.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna dla zamówień powyżej 500 złotych brutto. Koszty dostawy za transport są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaż.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 

6 . Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 12 Reklamacja i gwarancja

1. Wszystkie produkty SILWEAR podlegają 2 letniej rękojmi od dnia nabycia Produktu. 

2. W przypadku wystąpienia wady nabytego produktu kupujący ma prawo złożyć reklamację poprzez: odesłanie nabytej rzeczy pod adres: SILWEAR, ul. Obrzańśka 14, 60-114 Poznań. 

3. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji kupujący możne wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Produktem oraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres : SILWEAR, ul. Obrzańska 14, 60-114 Poznań. W formularzu reklamacyjnym Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego. 

4. Czas rozpatrzenia reklamacji, wraz z powiadomieniem klienta to 14 dni od momentu złożenia reklamacji. W przypadku naprawy czas może się wydłużyć w zależności od rodzaju zgłoszonej niezgodności. 

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający. 

6. W przypadku reklamacji uznanej (reklamacja na korzyść klienta) zwrotu płatności dokonamy na konto bankowe wskazane na formularzu zwrotu. 

7. Gdy reklamacja jest rozpatrzona niezgodnie z wolą klienta, kupujący ma prawo złożyć odwołanie do reklamacji. Sprzedawca udziela odpowiedzi zgłaszającemu reklamację o sposobie realizacji jego roszczeń w formie korespondencji mailowej bądź Klient jest informowany telefonicznie na numer podany w zgłoszeniu.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

i. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, 

ii. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. administrator informuje, iż: 

A. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

iii. zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży Towarów i usług oferowanych przez administratora, 

iv. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji), 

v. ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń, 

vi. marketingu bezpośredniego, 

vii. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora), 

viii. weryfikacji wiarygodności płatniczej, 

ix. wsparcia obsługi, 

x. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f lub art. 9 ust.1 oraz ust. 2 lit. a, f - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

B. obiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą:

i. firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, 

ii. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, 

iii. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

iv. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

v. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy. 

vi. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

C. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę, znajdują się w zakładce Dane osobowe/polityka prywatności i cookies, umieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.